Christelijk

De gereformeerde kerk in Oegstgeest is in de allereerste plaats een christelijke kerk. Wij geloven in de God van de bijbel die alles heeft gemaakt. Je kunt hierover lezen in de eerste hoofdstukken van de bijbel. Hier wordt tevens beschreven, dat toen God ook de mensen had geschapen, deze mensen (Adam en Eva) ervoor kozen, los van God te willen leven. Dit gebeurde, je zou kunnen zeggen, op voorstel van de satan. Hij trok de betrouwbaarheid van God openlijk in twijfel. En zette de mensen ertoe aan de voortgang van hun leven in eigen hand te nemen. Dit is in feite de diepste betekenis van de geschiedenis van de zondeval: de mens wilde zelf god zijn (zie Gen. 3, 5 …dan zult u als God zijn…). De mens los van God, de Bron, de Maker van het leven. Dat is het gevolg van deze tragische geschiedenis.

Wij geloven echter dat God de mens, ondanks deze keuze, niet los heeft gelaten. En aan zichzelf heeft overgelaten. De Bijbel leert dat God zoveel van de wereld houdt, dat Hij Zijn eigen Zoon naar de wereld heeft gestuurd om haar te redden. Deze Zoon, Jezus Christus nam de schuld van de mensen op Zich. En zorgde er op die manier voor dat de afstand tussen God en mens weer teniet werd gedaan. Dat betekent dat God weer kon gaan werken aan de oorspronkelijke bedoelingen die Hij met onze levens heeft.

Daarom is Jezus Christus de Heer van ons leven en het centrum van ons geloof en gemeenteleven.

Gereformeerd

Wat wil dat zeggen, dat een gemeente gereformeerd is? Hier is een heleboel over te vertellen. Maar gereformeerd wil in de tijd van vandaag vooral het volgende zeggen:

De organisatie van de gemeente

Allereerst is er een kerkenraad. Deze raad is door de gemeente verkozen en bestaat uit zgn. ambtsdragers, t.w. ouderlingen, diakenen en een predikant. Deze ambtsdragers zorgen er in de eerste plaats voor, dat de leden van de gemeente met elkaar toe kunnen komen aan het christelijke leven (vgl. Ef. 4, 10 – 12). Zij doen dit o.a. door (samen met en voor de gemeente) kerkdiensten te beleggen, door het doen van bezoeken bij de mensen thuis, het aanzetten en toerusten tot het met elkaar leven, e.d.

Om het met elkaar leven vorm te geven is er voor gekozen de gemeente in te delen in zgn. Netwerken. Deze Netwerken bestaan uit ongeveer 15 gezinnen (of adressen). Elke ouderling en diaken heeft twee Netwerken onder zijn hoede. Bij hun ambtelijk werk zijn zij m.n. op deze eigen Netwerken gericht. In dit werk worden ze ondersteund door een aantal broeders of zusters uit de Netwerken, uit ieder Netwerk twee. Samen vormen deze broeders en/of zusters een zgn. Pastoraal Team (PT). De bedoeling is, dat door regelmatig overleg de onderlinge pastorale en diaconale zorg gestimuleerd wordt. Het hart van de Netwerken ligt in de Netwerk – bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten delen de leden van het Netwerk dingen uit hun (geloofs-) leven. Een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten is gezamenlijk gebed. Ieder Netwerk vult deze bijeenkomsten op zijn eigen manier in.